Slovenskí cementári sú pre Európu príkladom

Slovenskí cementári sú pre Európu príkladom

Slovenskí cementári sa začlenili do Európy. Zväz výrobcov cementu sa stal členom Európskej cementárenskej asociácie Cembureau. Sľubuje si od toho najmä koordináciu pri dosahovaní cieľov v oblasti dekarbonizácie cementárenského priemyslu na Slovensku do roku 2050. Podľa predstaviteľov Cembureau je Slovensko príkladom pre európskych cementárov.

Európska cementárenská asociácia Cembureau so sídlom v Bruseli je reprezentatívnou organizáciou cementárskeho priemyslu v Európe. Slovensko medzi jej členmi chýbalo ako jedna z posledných krajín EÚ. Členstvom v Cembureau tak Zväz výrobcov cementu SR potvrdzuje aj svoj ambiciózny plán dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. Členovia Cembureau sa v roku 2020 podieľali na svetovej produkcii cementu 6 percentami.

„V Európskom meradle patrí Slovensko so štyrmi cementárňami k významným producentom cementu a preto je nesmierne dôležité, aby sme boli súčasťou tejto medzinárodnej siete. Technologicky a výkonnostne sme už dnes na špičke medzi európskymi kolegami a náš vstup do Cembureau túto pozíciu len potvrdzuje,“ zhodnotil Rudolf Mackovič, výkonný riaditeľ Zväzu výrobcov cementu SR.

Do roku 2050 chce cementársky sektor dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v celom výrobno-spotrebiteľskom reťazci – od výroby slinku a cementu, cez výrobu betónu, v stavebnom sektore a taktiež v oblasti re-karbonizácie (spätného pohlcovania CO2 betónom).

„V máji 2020 sme predstavili dekarbonizačnú stratégiu, ku ktorej sa teraz pridáva aj Slovensko. Jedným z cieľov je aj zníženie našej závislosti na fosílnych  palivách. V Európe zaznamenávame pokrok cca. 2% ročne, aktuálne sme na 55% využívania alternatívnych palív, ale Slovensko je už na 70%. Preto si myslím, že Slovensko nám môže slúžiť ako príklad,“ povedal Isidoro Miranda, prezident organizácie Cembureau.

Zdroj: CEMMAC

Minulý rok cementárne na Slovensku zhodnotili 367 tisíc ton alternatívnych palív a dosiahli ich podiel na celkovom palivovom mixe 66,2%. Slovenské cementárne sú s týmto podielom o približne 10% nad priemerom EÚ. Aktuálne cementárne takto zhodnocujú nerecyklovateľný odpad vo forme tzv. TAP.

Od roku 2023 má na Slovensku platiť aj povinná predpríprava zmesového komunálneho odpadu na jeho ďalšie využitie namiesto skládkovania a od roku 2027 bude dokonca platiť úplný zákaz skládkovania výhrevného odpadu. Pre cementárne to bude znamenať lepší prístup k domácej surovine potrebnej na výrobu alternatívnych palív, ktorá musí spĺňať prísne kvalitatívne ako aj ekologické kritériá.

„Cement a betón sú životne dôležité stavebné materiály pre infraštruktúru obnoviteľnej energie, nízkouhlíkové dopravné systémy a udržateľné budovy. Zohrávajú ústrednú úlohu pri dosahovaní uhlíkovo neutrálnej a klimaticky odolnej spoločnosti. Boli zásadné pre to, ako sme vybudovali Európu a rovnako dôležité to bude aj v budúcnosti,“ povedal Koen Coppenholle, Chief Executive v Cembureau.

Prvým spoločným míľnikom na ceste k uhlíkovej neutralite členov Cembureau bude už rok 2030. Cembureau sa usiluje o zosúladenie so scenárom Parížskej dohody o udržaní otepľovania klímy dosiahnutím cieľov programu Fit for 55 znížením emisií CO2 o 55% oproti roku 1990 v rámci celého hodnotového reťazca výroby a spotreby cementu. Aké kroky v oblasti inovácií v súvislosti so znižovaním dopadov klimatických zmien podnikajú členské krajiny Cembureau si môžete pozrieť na interaktívnej mape.

„Je veľa tém, v ktorých môže Slovensko prispieť, keď hovoríme o energetickej nezávislosti na fosílnych palivách. Najmä v súvislosti s vojnou Ruska voči Ukrajine je veľmi dôležité, aby sa Európa stala energeticky sebestačnou. Digitálna transformácia takisto znamená veľkú výzvu pre našu pracovnú silu. Slovenský cementárenský priemysel zamestnáva 1500 ľudí, preto je veľmi dôležité ich neustále školiť v tomto smere. Takisto, Slovensko vyrobí 4 milióny ton cementu ročne, ale v krajine zostáva len 2,2 milióna ton a zvyšok sa vyváža. Nesmieme zabúdať, že cieľom Európskej únie je mať spoločný trh, stimulovať obchod a rozvíjať priemysel. Takže spolupráca so slovenským Zväzom výrobcov cementu môže len pomôcť zjednodušiť podmienky spoločného európskeho trhu v oblasti cementu,“ doplnil Isidoro Miranda, prezident Cembureau.

O Zväze výrobcov cementu SR

Zväz výrobcov cementu SR spolupracuje so zástupcami štátnej správy a samosprávy, tretieho sektora aj samotnými občanmi pri vytváraní takého regulačného prostredia, ktoré podporí dlhodobé ciele pri rozvoji cementárenstva na Slovensku, udržateľnosti pracovných miest a tým aj ekonomického príspevku tohto podnikania pre miestne komunity.

Jeho poslaním je presadzovať neustále zameranie na kvalitu stavebných materiálov založených na využití cementu, aktívne budovať povedomie odbornej a širokej verejnosti o prínose ich využitia pre rezidenčnú výstavbu aj cestnú infraštruktúru.

Zastupuje troch výrobcov cementu a slinku – Danucem, Cemmac a Považská cementáreň, ktorí spolu prevádzkujú 4 cementárne, 3 štrkovne, 5 kameňolomov a 28 betonární.

Zdroj: PR článok CEMMAC a.s.

Zanechať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená.